La Facultat de Psicologia és el centre encarregat d'organitzar els ensenyaments i els processos acadèmics, administratius i de gestió conduents a obtenir el títol de Graduat/ada en Psicologia, de caràcter oficial i validesa a tot el territori de l'Estat.

La Facultat de Psicologia, amb l'informe previ del Departament de Psicologia i del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, és l'encarregada d'elaborar les propostes dels plans d'estudis i llurs modificacions. Actualment, s'encarrega de l'adaptació del títol de grau en Psicologia a l'espai europeu d'educació superior amb el suport de la Unitat de Gestió dels Estudis de Grau.