Escoltar

Estudis de Psicologia

Els estudis de Psicologia tenen com a principal objectiu proporcionar uns coneixements bàsics sobre la naturalesa i les funcions dels comportaments humans. Aquests coneixements han de permetre que els futurs psicòlegs puguin actuar en qualsevol àmbit professional en què intervingui un ésser humà. Per això, els estudis universitaris de Psicologia ofereixen tant una formació bàsica sobre els determinants biològics i socials de la conducta com una formació aplicada sobre els mètodes i tècniques que utilitzen els psicòlegs habitualment en la pràctica diària de la seva professió.

 Visió general del Grau de Psicologia: planificació temporal

Normativa específica de centre:

Pla d’ampliació de matrícula 2015-2016

Criteris d’assignació de grup al procés de matrícula

Règim de permanència específic de la Facultat de Psicologia

Criteris per sol·licitar matrícula extraordinària al títol oficial de Grau en Psicologia

Finalització d’estudis per compensació a la Facultat de Psicologia

Normativa específica per a l’establiment de les contingències derivades dels intents de frau en l’avaluació en el títol oficial de Graduat/ada en Psicologia per la UIB

Estudis oferts per la Facultat de Psicologia

Estudis de grau

Normativa específica de centre

Pla d'ampliació de matrícula 2016-17

A l’empara de l’article 12 del Reglament Acadèmic:

 1. Poden realitzar ampliació de matrícula els alumnes que hagin formalitzat matrícula dins el termini ordinari. L’ampliació només pot ser d’assignatures de segon semestre.
 2. El pla d'ampliació de matrícula serà el que hagi aprovat la Comissió Acadèmica a proposta de la facultat o escola. El pla d’ampliació de matrícula es publicarà abans del termini de matrícula ordinària per a l’alumnat de nou ingrés.

Així, la Facultat de Psicologia, en Junta de Facultat de dia 1 de juny de 2016 estableix el següent pla d’ampliació de matrícula:

 1. Es podrà fer ampliació de matrícula de qualsevol assignatura de segon semestre, excepte les pràctiques externes i el treball de fi de grau.
 2. En el cas d’assignatures optatives, només es podrà fer ampliació de matrícula amb aquelles que no hagin sobrepassat la seva capacitat màxima establerta.

Reglament específic de canvi de grup de la Facultat de Psicologia (6 de juny 2014)

A l'empara de l’article 15 del Reglament Acadèmic, la Facultat de Psicologia estableix que per l’assignació i canvi de grups als processos de matriculació:

 1. Cada centre determinarà i farà públics, abans de l’inici de la matrícula, els criteris d’assignació i de canvi de grup.
 2. De manera excepcional, cada centre pot establir criteris de reassignació dels grups mitjans sempre que estiguin regulats a la normativa pròpia.

  1. L’assignació de grup es farà al procés de matrícula per ordre estricte d’arribada, en funció de la disponibilitat de places i grups que hi hagi en cada moment, i fins el cobriment de la capacitat màxima de cada grup. De manera excepcional, si resulta necessària l’aplicació de qualque criteri de reassignació, aquest també es regirà de forma estricta per l’ordre d’arribada.
  2. La sol·licitud de canvi de grup es farà segons els terminis que s'indiquin a la fitxa del procés que es publica a la seu electrònica de la UIB, i es consideraran aquelles sol·licituds que, davant la possibilitat de fer efectiu un canvi de grup:

   1. Justifiquen un solapament d’horari que no es pugui resoldre de cap altra manera.
   2. Aportin un contracte laboral oficial que plantegi incompatibilitats horàries.
   3. Al·leguin circumstàncies personals de conciliació (dependència, fills, etc.) o d’altres sobrevingudes.

Règim de permanència específic de la Facultat de Psicologia

D’acord amb la normativa vigent que regula el règim de permanència a la Universitat de les Illes Balears, la Facultat de Psicologia ha establert (Acord Junta de Facultat de 6 de març de 2013) que el nombre mínim de crèdits aprovats pel primer curs serà de 30 crèdits, i el nombre mínim de crèdits aprovats pel primer més el segon any de matrícula serà de 60 crèdits.


En tot cas, com a orientació general, en el cas dels estudiants matriculats els anys acadèmics 2009/2010 i 2010/2011 regeix el Reglament Acadèmic de dia 5 de juny del 2009 (FOU 314). Per als estudiants matriculats a partir de l'any acadèmic 2011/12 regeix el reglament modificat el dia 21 de juliol del 2011 (FOU 352)

Criteris per sol·licitar matrícula extraordinària al títol oficial de Grau en Psicologia

L’article 9 del Reglament Acadèmic (aplicable al curs 2014-15 i successius) regula la possibilitat de Matrícula extraordinària. Així, estableix al seu redactat literal que:

Article 9. Matrícula extraordinària

 1. La matrícula extraordinària és la que correspon a una persona, tot i que no tingui titulació d’accés a la Universitat, que es matricula en una o diverses assignatures per raons d’interès personal i que dóna dret a l’expedició del corresponent certificat dels crèdits cursats.
 2. La sol·licitud de matrícula extraordinària s’ha d’adreçar, durant el termini de matrícula ordinària, al responsable de la titulació, el qual, un cop examinat el perfil de la persona sol·licitant, dictaminarà segons els criteris i les normes establerts pel centre corresponent. Les sol·licituds es resoldran en finalitzar el termini de matrícula ordinària.
 3. L'alumne que es vulgui matricular en una assignatura amb matrícula extraordinària ha de complir amb els requisits establerts d’acord amb el que es determina a l’article 4 d’aquest reglament i, en l’àmbit de l’assignatura, gaudirà dels mateixos drets i deures que els alumnes amb matrícula ordinària.
 4. Les assignatures superades en règim de matrícula extraordinària poden ser reconegudes en una titulació oficial fins a un màxim de 30 crèdits. Excepcionalment es pot superar aquest límit per no fraccionar l’assignatura reconeguda de menys crèdits.

D’acord amb el que estableix l’apartat 2 de l’article 9, la Facultat de Psicologia estableix els següents criteris i normes per dictaminar l’aprovació d’una matricula extraordinària:

a) La sol·licitud de matrícula extraordinària, que necessàriament inclourà la especificació de les assignatures que es volen matricular, caldrà que sigui raonada. De forma orientativa, es prioritzaran les sol·licituds de professionals de la Psicologia que vulguin reciclar continguts, com d’altres titulacions que puguin requerir coneixements complementaris.

b) Tindran prioritat aquelles assignatures que presentin un nombre de persones amb matrícula ordinària per sota de la seva capacitat màxima.

c) No es podran acollir a matrícula extraordinària aquelles persones que, havent participat als processos d’accés a la Universitat, no hagin aconseguit una plaça al títol de Grau en Psicologia.

 

Finalització d'estudis per compensació a la Facultat de Psicologia

L’article 41 del Reglament Acadèmic vigent regula que:

1. Els alumnes de les titulacions de grau poden demanar la compensació d’una assignatura obligatòria o de formació bàsica, encara que els quedin pendents de superar el treball de fi de grau i les pràctiques externes. Els centres fixaran per a cada estudi una qualificació entre 5,5 i 6,5 com a llindar de la mitjana de l’expedient d’un alumne per poder demanar la compensació d’una qualificació.

Per demanar la compensació s’han de complir les condicions següents:

a. Que sigui l’única assignatura obligatòria o de formació bàsica pendent de l’estudiant per finalitzar els estudis.

b. Que s’hagin exhaurit totes les matrícules ordinàries i la matrícula addicional de l’assignatura que es pretén compensar, i s’hagi obtingut com a mínim la qualificació de «suspens 3» almenys en una d’aquestes.

c. Que la nota mitjana de l’expedient sigui superior a la fixada pel centre per a la titulació que cursi.

2. En cap cas no seran objecte de compensació el treball de fi de grau, les pràctiques externes, les assignatures d’anglès específiques del pla d’estudis que permeten acreditar que s’ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa necessari per a l’obtenció del títol i les assignatures optatives.

A l’empara de l’apartat 1 de l’article 41, la Facultat de Psicologia, en Junta de Facultat de dia 6 de juny de 2014, estableix que la qualificació mínima de l’expedient acadèmic de l’alumnat que vulgui compensar la qualificació d’una assignatura és de 6,5.

 

Normativa específica per a l'establiment de les contingències derivades dels intents de frau en l'avaluació en el títol oficial de Graduat/ada en Psicologia per la UIB

Preàmbul

L’article 32 del Reglament acadèmic de la UIB (Acord normatiu 9919 de 21 de juliol de 2011 i Acord normatiu 10273 de 14 de maig de 2012 ) ofereix un marc general d’actuació en el cas de la realització fraudulenta de les activitats d’avaluació pròpies d’alguna assignatura, tot establint un protocol genèric de contingències que parteix de l’esperit de penalitzar l’alumnat infractor, particularment en els casos en que s’incloguin en les activitats realitzades fragments d’obres alienes presentats de tal manera que es facin passar com a propis. Amb la intenció de desenvolupar i concretar allò establert a l’article esmentat, la Junta de la Facultat de Psicologia ha desenvolupat la següent normativa específica que serà d’aplicació en el marc del títol oficial de graduat/ada en Psicologia per la Universitat de les Illes Balears.

Article 1

Particularment (però no exclusiva), es considerarà intent de frau en l’avaluació el plagi o ciberplagi, entenent com a tal la inclusió en una activitat per part de l’alumnat de fragments o material divers d’obres alienes amb la intenció manifesta de fer-los passar com a propis. Es considerarà un indici d’intenció manifesta de plagi o ciberplagi, el fet que concorrin les següents circumstàncies: a) inclusió de fragments literals o quasiliterals, b) absència de cometes, c) absència de cites de la font o referència/es, d) manca de qualsevol reconeixement, al llarg del treball, de l’autoria aliena del fragment o material en qüestió. Es considerarà un agreujant el fet d’haver manipulat el material aliè amb la intenció manifesta que el frau no sigui detectat (p.ex., ús de la primera persona del singular o del plural per encapçalar els fragments plagiats, traduccions i/o canvis lèxics o sintàctics puntuals realitzats per dificultar la detecció del frau, simples canvis en l’ordre del fragment original, elaboració de fragments que es fan passar com a propis a partir de la combinació no conceptualment elaborada de fragments de diverses fonts, etc.).

Article 2

Quan l’alumnat matriculat dugui a terme de forma manifestament fraudulenta alguna tasca prevista en les activitats d’avaluació d’una assignatura de manera que, a judici del professorat responsable, l’intent de frau afecti de forma rellevant a la realització de l’activitat, l’alumnat infractor serà qualificat amb un 0 (zero) pel que fa a la l’activitat en qüestió. Particularment (però no exclusiva), es considera intent de frau en l’avaluació que els llibres o material de suport en un examen continguin informació addicional a la originalment impresa.

Article 3

En els casos en que l’activitat d’avaluació constitueixi un requisit obligatori per aprovar l’assignatura i/o no sigui recuperable per a l’alumnat en el mateix curs acadèmic, i sempre i quan l’intent de frau no afecti a més d’una tercera part de l’activitat i l’alumnat infractor no sigui reincident, el professorat responsable podrà considerar limitar-se a menysvalorar l’activitat i atorgar-li, com a màxim, una nota equivalent a l’aprovat mínim (5) a l’activitat en qüestió.

Article 4

En els casos de reiteració dolosa en l'intent de frau la qualificació final de tota l'assignatura serà de Suspens (0). Aquesta qualificació només serà recuperable en el període d'avaluació extraordinària, sempre i quan la guia docent de l'assignatura prevegi aquesta possibilitat per a les activitats que han estat afectades pels reiterats intents de frau. En cas que la guia docent no prevegi la possibilitat de recuperar les activitats susdites en el període d'avaluació extraordinària, la recuperació s'haurà de dur a terme, si escau, en futurs cursos acadèmics.

Article 5

En els casos de repetides reiteracions especialment greus, la Junta de la Facultat de Psicologia o la comissió en què aquesta delegui, considerarà el cas i, si escau, podrà decidir proposar al Consell de Direcció de la UIB l’obertura d’un expedient disciplinari a l’alumnat infractor.

Article 6

En els casos en que el professorat responsable d’una assignatura pugui tenir dubtes raonables pel que fa a un intent de frau en particular, podrà sotmetre el cas a la valoració de la Junta de la Facultat de Psicologia o de la comissió delegada, que decidirà si s’ha de penalitzar l’alumnat implicat i, si escau, quines contingències cal establir segons el Reglament acadèmic de la UIB en general i segons la present normativa en particular. Si aquest és el cas, l’alumnat implicat tindrà dret a audiència per part de la Junta de la Facultat de Psicologia o de la comissió delegada, així com a rebre comunicació raonada de la decisió adoptada. En cas que la Junta de Facultat delegui la decisió en una comissió constituïda a aital efecte, el professorat afectat no podrà fer part d’aquesta comissió, tot i que tindrà dret a audiència.

Article 7

En cas de desacord amb la decisió presa pel professorat, la Junta de la Facultat de Psicologia i/o la comissió delegada, l’alumnat tindrà dret a recórrer la qualificació en els termes i procediments que estableix el Reglament acadèmic de la UIB.