Normativa d'homologació del títol de la Llicenciatura de Psicologia

Català - Español

Instància

Per formalitzar la sol·licitud de prova de conjunt per l'homologació del títol de llicenciat/ada en Psicologia cal emplenar una instància a la que cal adjuntar el document acreditatiu del Ministeri d'Educació amb la/les matèria/es que han de ser avaluades. La instància ha de ser adreçada al/la Sr/Sra Degà/ana de la Facultat de Psicologia i registrada a la Secretaria del Centre (Zona B de l'edifici Guillem Cifre de Colonya). [Instància]

 

Tribunal

Una vegada complimentada i cursada la sol·licitud d'homologació en la Secretaria del centre, la Comissió Acadèmica Permanent de la Facultat de Psicologia, en virtut de les disposicions normatives vigents, establirà un tribunal format per cinc professors/es, de perfils corresponents a la/les matèria/es determinades pel Ministeri d'Educació. La composició del tribunal serà comunicat a el/la candidat/a per que pugui posar-se en contacte amb els/les professors/es corresponents. Els/les candidats/es podran emprar els horaris oficials de tutoria dels/les professors/es que han estat nomenats membres del tribunal per la prova de conjunt.

En cas que el nombre de matèries sigui major de cinc, la comissió acadèmica permanent establirà les mesures pertinents pel format d'avaluació de la prova de conjunt.

 

Matèries

Les matèries objecte d'avaluació venen determinades per l'informe de resolució del Ministeri d'Educació. El/la candidat/a pot disposar dels programes corresponents a les matèries accedint mitjançant els següents enllaços:

Historia de la Psicologia

Psicologia del Pensament i del Llenguatge

Psicologia del Desenvolupament

Psicologia de la Educació

Processos Psicològics Bàsics

Psicobiologia

Avaluació Psicològica

Psicologia de la Personalitat

Psicologia Social

Psicologia del Treball i les Organitzacions

Mètodes, Dissenys i Tècniques d'Investigació Psicològics

En cas que el Ministeri determini alguna matèria distinta a les anteriors, el Cap d'Estudis i la Comissió Acadèmica Permanent establiran el procediment a seguir.

 

Prova

El/la candidat/a deurà realitzar una prova de conjunt on s'avaluen les matèries que el Ministeri d'Educació situa a l'informe d'homologació.

D'acord amb la normativa vigent, el/la candidat/a pot escollir el format d'examen: oral o escrit, que caldrà sigui comunicat als/les professors/es implicades.

En cas que el/la candidat/a escollís un format oral per la prova de conjunt, els membres del tribunal podran formular les preguntes que estimen convenients per la millor avaluació del/a candidat/a, d'acord amb els objectius establerts de forma prèvia a la prova, i relatives a cada matèria subjecta a avaluació.

En cas que el/la candidat/a escollís un format escrit per la prova de conjunt, el Cap d'Estudis junt als membres del tribunal fixaran data/es i hora/es per la realització de les proves escrites corresponents a les matèries escollides.

També és possible escollir un sistema mixt, on algunes matèries siguin avaluades de forma oral i altres de forma escrita.

Així mateix, els membres del tribunal tenen potestat per establir per cada matèria mesures d'avaluació particulars, com per exemple, la realització de treballs, que podran servir a tots els efectes com elements d'avaluació.

En funció d'aquestes decisions, el Cap d'Estudis, junt al tribunal de cada prova d'homologació, fixarà una data dintre de les convocatòries oficials d'homologació, que serà la que figurarà a l'acta d'avaluació. L'acta anirà signada per tots els membres del tribunal i pel Cap d'Estudis, amb la qualificació "Apte" o "No apte".

Si alguna de les matèries no obtingués avaluació positiva, l'acta d'homologació consignarà una qualificació de "No apte", però el/la candidat/a podrà tornar-les a examinar en convocatòries posteriors, mantenint com a superades les matèries que haguessin obtingut avaluació positiva.

 

Convocatòries

Hi haurà tres convocatòries per cada any acadèmic: Febrer, Juny i Juliol. A cada convocatòria es podran presentar aquells/es candidats/es que així ho haguessin establert d'acord amb la normativa present.

Escollir convocatòria és potestat del/la candidat/a i caldrà consignar-la en el moment de complimentar la instància de sol·licitud d'homologació a la Secretaria del Centre. Per poder enregistrar la instància caldrà fer efectiu el pagament dels drets d'examen corresponents a la prova de conjunt, d'acord amb les taxes fixades pel Ministeri d'Educació. El pagament es podrà fer mitjançant un rebut emès per la pròpia Secretaria o bé per transferència bancària, a instàncies de la Secretaria del centre.

 

Reclamacions

Una vegada establerta la qualificació de la prova de conjunt, el/la candidat/a podrà dirigir les possibles reclamacions al/la degà/na en un termini no superior a un mes des de la data de l'acta.

 

Informació

Per qualsevol dubte o aclariment sobre el procés d'homologació pot consultar amb el Cap d'Estudis o amb el Degà del centre (http://www.uib.cat/lauib/Estructura/Facultats_i_escoles/fpsi/)